Ustalenie przebiegu granic / wyznaczenie punktów granicznych / wznowienie znaków granicznych

Ustalenie przebiegu granic to procedura, która polega na odtworzeniu granic nieruchomości w sytuacji, gdy brak jest materiałów źródłowych lub nie pozwalają one na określenie, położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, która wynosi 0,10 m w stosunku do najbliższej osnowy geodezyjnej.

Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych przeprowadza geodeta uprawniony z zakresu 2- rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Ustalenie granic działek jest często nierozerwalnie złączone z procesem inwestycyjnym.

Prawidłowo określone położenie punktów granicznych jest bowiem warunkiem niezbędnym do prawidłowej lokalizacji inwestycji w terenie.

Czynności wznowienia znaku granicznego lub wyznaczenia punktu granicznego, mają na celu odtworzenie na gruncie pierwotnego położenia tego znaku lub punktu na podstawie dokumentów archiwalnych określających jego położenie.

 

ustalanie przebiegu granicy na mapie