Tyczenie oraz inwentaryzacja budynku

Inwestycję zaczynamy zawsze od wytyczenia budynku w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki.

Geodezyjne wytyczenie w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu obiektów budowlanych zgodnie z projektem, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie budowlanym położenia tyczonego obiektu względem obiektów istniejących oraz granic nieruchomości.

Wytyczenie podstawowe budynku może polegać jedynie na wbiciu palików w narożach domu, jednak wbite paliki najczęściej ulegają zniszczeniu podczas robót ziemnych. Stosujemy więc technikę przeniesienia na wytyczonych osiach ławy budowlane.

Zakres prac:

  • wytyczenie głównych osi konstrukcyjnych z przeniesieniem na ławy budowlane.
  • wyznaczenie zera budowlanego lub reperów roboczych (wysokościowych)
  • wpis do dziennika budowy oraz sporządzenie szkicu dla zleceniodawcy.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku.

Wykonywana jest po zakończeniu prac budowlanych dokument ten jest wymagany do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i nadania numeru porządkowego.

Obszar zagospodarowany wyłącza się z produkcji rolnej , zmieniając użytek gruntowy z rolnego na budowlany, w tym celu sporządza się wykaz zmian gruntowych. Każda inwestycja trwale zmienia dotychczasowy sposób użytkowania gruntu i powoduje jego wyłączenie z produkcji rolne j(leśnej)

Skutkuje to obowiązkiem zgłoszeniem takiej zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym celu geodeta sporządza wykaz zmian gruntowych.

 

geodeci z mapami na budowie